بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاههای آزاد اسلامی 

نام

آدرس سايت

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك

http://www.iauro.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافت

http://www.iau-baft.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

                                                 http://www.mashdiau.ac.ir/        

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

http://www.iau-arak.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

http://www.ardestan-iau.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد استهبان

                                            http://www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد

                                                                                                                             http://www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد

http://www.iaueghlid.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار

http://www.iauanar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

http://www.azadbabol.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

http://www.bjnrdiau.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

                                            http://www.iau.borujerd.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس

http://www.iauba.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

                                          http://www.iaubehbahan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

http://www.dehaghan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

http://www.iau-birjavd.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه

http://www.torhiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

http://www.iaunt.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

http://www.iauctb.org /

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

http://www.jahrom.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

http://www.jiroft.iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين

                                            http://www.laukhomein.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

                                           http://www.cohandej-un.net

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

http://www.khoyiau.ac.ir /

دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب

http://www.naeiniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

   http://www.iaur.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

 http://www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

    http://www.azu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

http://www.iaus.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان

                                        http://www.iausepidan.ac.ir                                                          

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب

http://www.sarabiau.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

                                          http://www.iausanandaj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir  

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

http://www.iausr.sk.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد

http://www.iau133.8m.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

 http://www.iaushiraz.ac.ir/farsi/fhome.php

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

      http://www.iau-shirvan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آبادكتول

        http://www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

       http://www.falavarjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروز آباد

 http://www.iauq.ac.ir/                                

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

http://www.qazviniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

http://www.iaud-qom.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

         http://www.iauq.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون

http://www.iauk.net/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان

http://www.iauk.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

http://www.dazadat.com/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان

http://www.gorganiau.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir/index.php

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

http://www.mauniv.org/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

                                                                                                        http://www.miau.ac.ir/

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

                                             http://www.iau.myianah.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد

                                             http://www.maybodu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

                                              http://www.iaun.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور

                                            http://www.neyshabur.ws/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

                                            http://www.hamedainan.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين - پيشوا

                                                                                                                                                                  http://www.varamin.ac.ir/                                                                                      

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

                                             http://www.lauyassooj.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد

                                               http://www.yazdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمسار

                                           http://www.iau-garmsar.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي قاينات

                                           http://www.qaen-iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران

                                                 http://www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

                                       http://www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

                                         http://www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

                                       http://www.iau-zarand.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر

                                 http://www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

                                        http://www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا

                                       http://www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

                                     http://www.iausari.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

                                    http://www.iau-naragh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين

                                     http://www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند

                                        http://piau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

                                     http://www.iauardabil.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان

                                         http://www.tiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

                                    http://www.damghaniau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

 http://www.iaud.ac.ir            

دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد مغان

                                     http://www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

                                http://www.bafgh-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

                                 http://www.jiroft.iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

                                  http://www.iau-tabas.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام

                                   http://www.ilam-iau.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

                                          http://www.iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوکان

                                   http://www.iau-boukan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد کوه

                                      http://www.iausk.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان

                                   http://www.iauabadan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

                                   http://www.iau-lahijan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

                                   http://www.semnaiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اشکذر

                                  http://www.iauashkezar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابرکوه

                                      http://abarkouhiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسکن

                                           http://iaubc.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه

                                           http://iaurmia.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهريز

                                       http://www.iaumehriz.com

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد

                                      http://iaukhorramabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر

                                      http://www.iaubs.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل

                                     http://www.iauzabol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال

                                     http://www.iaukh.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

                                    http://www.iaunur.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

                                 http://www.iaumahallat.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

                                       http://www.iauq.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند

                                     http://www.damavandiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش

                                     http://www.iaukhash.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي

                                    http://www.iaugermi.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

                                    http://www.iau-ahar.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز

                              http://www.bandargaziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم

 http://www.iauqeshm.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماکو

                               http://www.maku-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد

                               http://www.iaulamerd.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار

                             http://www.jouybariau.com

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد

                           http://www.iau-gonabad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

                          http://www.iauazadshahr.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب

                                http://www.iaum.ac.ir

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير

                               http://www.bardsiriau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز

                                http://www.natanziau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

                                     http://www.iauj.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان

                              http://www.iau-ashtian.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

                                http://www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آمل

                                http://www.iauamol.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي

                                http://www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه

                                    http://www.iauo.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي

                                  http://www.iauanzali.ac.ir

 

 

 

 

Copyright ©2007 srir.ru . All Right Reserved